Provozovatel (Prodávající)

AF Fitness s.r.o.
IČ 02964180
se sídlem Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 80198

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme následující informace o zpracování osobních údajů.

  1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1. Naše společnost AF Fitness s.r.o. jakožto provozovatel internetového obchodu aestheticfitness.cz, dostupného na adrese (URL) https://www.affitness.com/cs/ (dále jen „E-shop“) vystupuje vůči uživatelům E-shopu jako tzv. správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje:

písemný kontakt:
AF Fitness s.r.o.
Střelniční 2133
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

elektronický kontakt:
info@affitness.com

1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u naší společnosti nepůsobí, neboť tato nesplňuje požadavky pro jmenování pověřence ve smyslu čl. 37 Nařízení.

  1. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

2.1. Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

2.1.1 v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností vyplývajících z kupní smlouvy a z jejího uzavírání,

2.1.2 v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností při vedení uživatelského účtu,

2.1.3 v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,

2.1.4 v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing

2.2. Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

2.2.1 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dále za účelem splnění našich povinností z kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud jste je uvedli v objednávce (akademický titul, velikost oblečení/obuvi apod.).

2.2.2 Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a následné splnění našich povinností z kupní smlouvy, zejména dodání zboží na Vámi uvedenou adresu včetně předání osobních údajů Vámi zvolenému dopravci nebo výdejní službě (Zásilkovna).

2.2.3 Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z kupní smlouvy.

2.3. Zpracování pro účely vedení uživatelského účtu

2.3.1 V případě, že kupující využijí možnosti zřízení uživatelského účtu v rámci E-shopu a usnadnění jeho využívání, zpracováváme jejich osobní údaje, abychom mohli plnit naše povinnosti dle obchodních podmínek vztahující se k vedení uživatelského účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení) a abychom umožnili kupujícím dálkově přímý přístup k osobním údajům, popř. jim umožnili provádět jejich změny a opravy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

2.3.2 Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služby kupujícím spočívající v automatickém předvyplnění objednávkového formuláře, zobrazení historie objednávek v uživatelském účtu a zajištění přímého přístupu k osobním údajům.

2.3.3 Doba uložení: Po dobu trvání uživatelského účtu, tj. do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte, případně než jej zrušíme sami z důvodů uvedených v Obchodních podmínkách.

2.4. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

2.4.1 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

2.4.2 Vystavujeme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Další povinnosti nám vyplývají z občanského zákoníku, zejména z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv.

2.4.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad zboží, příjem zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy.

2.4.4 Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

2.5. Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu

2.5.1 Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), a to způsobem uvedeným níže.

2.5.2 Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo v souvislosti s vytvořením Uživatelského účtu, můžeme posílat e-mailový newsletter (obchodní sdělení), pouze však s nabídkou zboží a souvisejících služeb našeho E-shopu – nebudeme Vám zasílat žádné nabídky třetích stran. Zasílání newsletteru máte možnost odmítnout.

2.5.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o novém sortimentu, akcích a službách našeho E-shopu. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Za tímto účelem zpracováváme pouze Vaši e-mailovou adresu. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky (viz článek 5.5) a odhlášením newsletteru velice jednoduše zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončit.

2.5.4 Doba uložení: Vaši e-mailovou adresu uchováváme od jejího zadání až do okamžiku, kdy zasílání newsletterů odmítnete, bez ohledu na splnění příslušné Kupní smlouvy nebo na trvání Uživatelského účtu.

Pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje:  v souvislosti s užíváním Cookies nebo síťových identifikátorů  pro účely zasílání newsletteru (nejste-li našim zákazníkem)

2.6. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek

2.6.1 V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. Přitom budeme shromažďovat následující údaje:  IP adresa,  datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,  zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),  seznam navštívených našich stránek  a informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).

2.6.2 Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu.

2.7. Zasílání newsletteru

2.7.1 Souhlas k zasílání newsletteru potřebujeme od návštěvníků stránek E-shopu, kteří nejsou našimi zákazníky. Ti mají možnost přihlásit se k odběru newsletteru tak, že zadají svou e-mailovou adresu.

2.7.2 Účelem zpracování e-mailové adresy je zasílání obchodních sdělení a nabídek na e-mailovou adresu, kterou jste vložili do přihlašovacího políčka.

2.7.3 Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy (osobního údaje). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat přímo prostřednictvím newsletteru, a to způsobem, který je v každém newsletteru uveden v jeho zápatí.

2.7.4 Pokud svůj souhlas sami neodvoláte, budeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat po dobu pěti let od jejího poskytnutí.

  1. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

3.1. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem zajištění provozu E-shopu, splnění našich povinností z kupní smlouvy a za účelem přímého marketingu v rozsahu uvedeném shora v článku 2.

3.2. Příjemci osobních údajů mohou být:

3.2.1 externí poskytovatel hostingových služeb jakožto zpracovatel osobních údajů;

3.2.2 Vámi zvolení poskytovatelé dopravních a výdejních služeb, které zvolíte v rámci procesu vytváření objednávky;

3.2.3 dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení a přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí;

3.2.4 orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.

  1. Předávání osobních údajů do třetích zemí

4.1. Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU a nepředáváme je do žádných třetích zemí, a to ani v rámci využívání hostingových služeb.

  1. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

5.2. Právo na přístup k osobním údajům

5.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.

5.2.2 Osobní údaje kupujících, kteří mají vytvořen uživatelský účet, jsou dostupné v rámci tohoto uživatelského účtu po celou dobu jeho existence. Kupujícím, provádějícím jednorázový nákup, poskytneme přehled námi zpracovávaných osobních údajů na základě jejich žádosti o přístup ve smyslu tohoto čl. 5.2.

5.3. Právo na opravu osobních údajů

5.3.1 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění. Máte-li vytvořen uživatelský účet, můžete své osobní údaje opravovat nebo měnit sami v rámci svého uživatelského účtu.

5.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

5.4.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.

5.4.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení, tedy

pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli jejich přesnost ověřit,
zpracování osobních údajů je dle Vašeho názoru protiprávní, ale přitom odmítáte provedení úplného výmazu osobních údajů, anebo
osobní údaje již nepotřebujeme pro stanovené účely zpracování, ale Vy je nadále požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
5.5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

5.5.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely přímého marketingu (viz čl. 2.5).

5.5.2 Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, a my Vám newslettery a jiná obchodní sdělení nadále zasílat nebudeme. Odběr newsletterů však můžete jednoduše odhlásit přímo prostřednictvím doručeného newsletteru, anebo ve svém uživatelském účtu, máte-li jej zřízen.

5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

5.6.1 Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.

5.6.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

5.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

5.7.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

5.8.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

5.9. Jak právo uplatnit

5.9.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě jakýchkoli pochybností oprávněni požadovat ověřit totožnosti toho, kdo právo uplatňuje. Práva dle tohoto článku uplatnit telefonicky z důvodu nedostatečné možnosti ověření identity žadatele.