Nakupování v internetovém obchodu aestheticfitness.cz/cs

provozovaného společností AF Fitness s.r.o., IČ 02964180,
se sídlem Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Prodávající

1.1.1 Internetový obchod affitness.com/cs je provozován společností AF Fitness s.r.o., IČ 02964180, se sídlem Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 80198.

1.1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího: a) adresa pro doručování: Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek b) elektronická adresa: info@affitness.com

1.2 Obchodní podmínky

1.2.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu affitness.com/cs (dále „Obchodní podmínky“ a „E-shop“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetových stránek E-shopu, přičemž upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2 Pokud není v Kupní smlouvě, v konkrétní nabídce Zboží na stránkách E-shopu nebo v podmínkách slevové akce uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou, konkrétní nabídkou nebo podmínkami slevové akce vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv. Kupující s vytvořeným uživatelským účtem jsou o změně předem informováni způsobem a ve lhůtě dle čl. 9.1.

1.3 Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1 Obchodní podmínky jsou nepřetržitě přístupné na stránkách E-shopu pod https://www.aestheticfitness.cz/vse-o-nakupu-/.

1.3.2 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.3.3 Uzavřené Kupní smlouvy jsou Prodávajícím archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

1.4 Definice a výklad pojmů

1.4.1 E-shop – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.aestheticfitness.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.4.2 Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu;

1.4.3 Kupující – spotřebitel, případně Spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku); v částech, v nichž je to výslovně uvedeno, se tyto Obchodní podmínky vztahují pouze na vztah Prodávajícího s Kupujícími – spotřebiteli;

1.4.4 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím E-shopu mezi Prodávajícím a Kupujícím;

1.4.5 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky internetového obchodu aestheticfitness.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.7 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. identifikace zboží, množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím stránek E-shopu;

1.4.8 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost AF Fitness s.r.o., identifikovaná v čl. 1.1.1;

1.4.9 Uživatelský účet – rozhraní, dostupné na stránkách E-shopu na základě zadání uživatelského jména a hesla na základě registrace Uživatele, usnadňující zadávání Objednávek a práci s E-shopem;

1.4.10 Zboží – sportovní a volnočasové oblečení, jeho doplňky, doplňky stravy a další zboží, nabízené Prodávajícím prostřednictvím E-shopu, které tvoří předmět Kupních smluv.

  1. KUPUJÍCÍ A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Možnosti nákupu na E-shopu

2.1.1 Kupující bez ohledu na to, zda je fyzickou či právnickou osobou a zda je v postavení spotřebitele či nikoliv, může na E-shopu uzavírat Kupní smlouvy jednorázově jakožto neregistrovaný Kupující (jednorázový nákup), anebo na základě registrace do systému E-shopu prostřednictvím Uživatelského účtu (nákup přes Uživatelský účet).

2.1.2 Podmínky Kupních smluv se mohou pro jednorázové nákupy a nákupy přes Uživatelský účet lišit, zejména co se týče výše kupní ceny Zboží, ceny dopravy nebo výše poskytované slevy z kupní ceny, případně co se týče dárků a bonusů poskytovaných k nákupu. Charakter nákupu však nemá vliv na samotné plnění Prodávajícího z Kupní smlouvy, zejména na dodací lhůtu, kvalitu dodávaného Zboží nebo vyřizování reklamací.

2.2 Registrace a přihlašování k Uživatelskému účtu

2.2.1 Zákazník, mající zájem o užívání Uživatelského účtu, je oprávněn vyplnit registrační formulář v příslušné sekci stránek E-shopu, včetně uživatelského jména a hesla pro přístup k Uživatelskému účtu. Na základě přijetí úplně vyplněného registračního formuláře zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení zřízení Uživatelského účtu. Prodávající může požadovat vyšší formu ověření Kupujícího před prvním přístupem k Uživatelskému účtu formou dvoufaktorového ověření. Prvním přihlášením Kupujícího k Uživatelskému účtu je účet aktivován.

2.2.2 V rámci registrace je Kupující vyzván k vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Bez udělení tohoto souhlasu není vytvoření Uživatelského účtu možné. Vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami znamená, že Kupující byl seznámen s jejich zněním, jímž se řídí veškeré Kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím jeho Uživatelského účtu. Při uzavírání jednotlivých Kupních smluv (odesílání Objednávek dle čl. 3.2) již následně takto registrovaný Kupující nemusí souhlas s Obchodními podmínkami vyjadřovat. V případě změny Obchodních podmínek postupuje Prodávající ve vztahu k registrovaným Kupujícím způsobem dle čl. 9.1.

2.2.3 V rámci Uživatelského účtu jsou uloženy kontaktní a doručovací údaje Kupujícího tak, aby mohly být automaticky vyplňovány do jednotlivých Objednávek, které Kupující zadává, pokud je ke svému Uživatelskému účtu přihlášen. Kupující odpovídá za správnost doručovacích údajů zadaných v rámci registrace – Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu nebo prodlení vzniklé v důsledku zadání nesprávných údajů do Uživatelského účtu. V případě změny kontaktních a doručovacích údajů je za tímto účelem Kupující povinen své zadané údaje v Uživatelském účtu aktualizovat.

2.2.4 V rámci Uživatelského účtu je uložena veškerá historie nákupů Kupujícího na E-shopu, včetně vystavených daňových dokladů a případných dokumentů k reklamaci Zboží. Zřízením Uživatelského účtu Kupující souhlasí, aby veškeré dokumenty včetně těch, pro něž právní předpis předepisuje písemnou formu, mu byly doručovány prostřednictvím Uživatelského účtu v elektronické podobě.

2.3 Zrušení Uživatelského účtu

2.3.1 Kupující má možnost kdykoli zrušit svůj Uživatelský účet. V takovém případě Prodávající v systému E-shopu smaže veškerá data vedená v Uživatelském účtu včetně přihlašovacích údajů. Zrušení Uživatelského účtu nemá vliv na údaje o jednotlivých Kupních smlouvách, uzavřených s daným Kupujícím, ani na jejich plnění ze strany Prodávajícího.

2.3.2 Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet v případě, že po dobu alespoň 3 let přes něj nebyla uzavřena žádná Kupní smlouva, anebo že se k němu po dobu alespoň 1 roku Kupující nepřihlásil. O provedení zrušení Uživatelského účtu Kupujícího Prodávající informuje zasláním e-mailu na adresu, vedenou v rámci Uživatelského účtu. Dále je Prodávající oprávněn zrušit Uživatelský účet v případě, že Kupující opakovaně porušuje tyto Obchodní podmínky, zejména vykazuje-li opakované neoprávněné reklamace nebo opakovaná odstoupení od Kupní smlouvy, nacházející se v rozporu s čl. 5.

2.3.3 Zrušení Uživatelského účtu nemá vliv na možnost Uživatele uzavřít Kupní smlouvu formou jednorázového nákupu (Prodávající je nicméně oprávněn odmítnout uzavření Kupní smlouvy s Kupujícími, u nichž došlo ke zrušení Uživatelského účtu z důvodu porušování Obchodních podmínek ve smyslu poslední věty předchozího odstavce, a za tímto účelem přijmout příslušná technická opatření k identifikaci takových Kupujících). Došlo-li ke zrušení Uživatelského účtu, musí Kupující pro účely jednorázového nákupu opětovně zadat své identifikační údaje.

  1. NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Nabídka zboží

3.1.1 Zboží vystavené prostřednictvím stránek E-shopu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

3.1.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách E-shopu a u něhož není uvedena dostupnost „skladem“. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 4.1.

3.1.3 Po kliknutí na nabídku Zboží na stránce E-shopu se zobrazí jeho popis včetně možnosti výběru velikostí nebo barevných variant, jsou-li pro dané zboží relevantní, přesná cena včetně DPH a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 3.2. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní.

3.2 Objednávka Zboží prostřednictvím E-shopu

3.2.1 V případě zájmu o nabízené Zboží je Kupující prostřednictvím kliknutí na ikonu košíku uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a své kontaktní údaje.

3.2.2 Před odesláním Objednávky se Kupujícímu v rámci rekapitulace zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží včetně DPH, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku, náklady na dopravu objednávaného Zboží a případné další daně a poplatky, mají-li být Kupujícím uhrazeny (zejména poplatek za dobírku).

3.2.3 Před odesláním Objednávky je Kupující vyzván k potvrzení souhlasu s Obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů, s jejichž zněním má možnost se v dané fázi vytváření Objednávky seznámit. Kupující, který má zřízen Uživatelský účet a při vytváření Objednávky je k tomuto uživatelskému účtu přihlášen, souhlas s Obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů nepotvrzuje.

3.2.4 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

3.3 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

3.3.1 Po doručení Objednávky potvrdí systém E-shopu její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, odeslané na e-mailovou adresu, uvedenou Kupujícím v rámci Objednávky (případně registrované v rámci Uživatelského účtu). Bez uvedení platné e-mailové adresy v Objednávce nemůže být Objednávka potvrzena a nemůže dojít k uzavření Kupní smlouvy. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 3.2.2 a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu .pdf nebo jiném obdobném formátu.

3.3.2 Potvrzení Objednávky dle předchozího článku je akceptací návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Okamžikem doručení tohoto potvrzení Kupujícímu je Kupní smlouva dle Objednávky uzavřena.

3.3.3 Kupující nemá na uzavření Kupní smlouvy právní nárok. Prodávající není povinen Objednávku ve smyslu tohoto článku potvrdit a s Kupujícím Kupní smlouvu uzavřít, a to i v případě plné dostupnosti veškerého Zboží dle Objednávky. Prodávající je dále oprávněn od Kupní smlouvy, uzavřené ve smyslu předchozího odstavce, odstoupit i bez udání důvodu až do okamžiku předání Zboží k přepravě.

3.3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu nebo podnikatelský status Kupujícího) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít nebo od již uzavřené Kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.3.5 Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

3.3.6 Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Kupující bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

3.4 Aplikace Obchodních podmínek na spotřebitele a podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

3.4.1 Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujících kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

3.4.2 Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem neužijí a vybraná práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

3.4.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

3.4.4 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.5 Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

3.5.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Zboží převzít a Kupní cenu uhradit. Ustanovení odstavce 3.3.3 o možnosti odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího není tímto nijak dotčeno.

3.5.2 Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady kupní ceny nabízený Prodávajícím, přičemž bližší informace o jednotlivých způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu poskytnuty v rámci příslušné sekce stránek E-shopu a v procesu vytváření Objednávky.

3.5.3 Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy dle čl. 5. a odmítne-li Zboží převzít při jeho doručení, poruší tím svou povinnost z Kupní smlouvy. Prodávajícímu tak vzniká vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši odpovídající vynaloženým nákladům na dopravu Zboží.

3.5.4 Zvolí-li Kupující některou z on-line platebních metod (např. platba kartou, on-line bankovní převod nebo elektronickou peněženku), zadává platbu v rámci procesu vytváření Objednávky ještě před uzavřením Kupní smlouvy ve smyslu odst. 3.3.2. Nedojde-li k potvrzení uzavření Kupní smlouvy Prodávajícím ve smyslu čl. 3.3.3, bude takto provedená platba Prodávajícím zrušena.

  1. DODÁNÍ ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Termín dodání

4.1.1 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nemá-li Prodávající Zboží na skladě (zboží označené jako „na objednávku“), uvede dobu odeslání Zboží Prodávající v potvrzení Objednávky, anebo o této době informuje Kupujícího e-mailem po uzavření Kupní smlouvy. Je-li termín dodání takového zboží delší než 10 pracovních dní a nesouhlasí-li Kupující s tímto termínem, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě se odstoupení týká veškerého Zboží, ohledně něhož byla Kupní smlouva uzavřena, tedy včetně Zboží, které je dostupné skladem.

4.1.2 Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit o dobu, nezbytnou k identifikaci platby Prodávajícím.

4.2 Způsob dodání a náklady přepravy

4.2.1 Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Zásilku se Zbožím může za Kupujícího převzít i jiná osoba, nacházející se na dané adrese, pokud Dopravci sdělí svou totožnost a pokud splní případné další podmínky (zejména uhradí-li kupní cenu Zboží, je-li zvolena forma úhrady dobírkou).

4.2.2 Společně s odesláním Zboží Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

4.2.3 Prodávající zasílá Zboží Kupujícímu prostřednictvím smluvního dopravce, uvedeného v rámci procesu vytváření Objednávky. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí v rámci procesu vytváření Objednávky.

4.2.4 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat Kupujícímu další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

4.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží

4.3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li již kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

4.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

4.4 Prohlídka Zboží Kupujícím

4.4.1 Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

4.4.2 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění.

4.4.3 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o zjevném poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz odst. 4.3.2).

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

5.1.1 Ohledně zboží, u něhož je to ve smyslu tohoto čl. 5.1 možné, má Kupující – spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od:

a) převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

b) převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

c) převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

5.1.2 K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty.

5.1.3 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 5.1 je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout, popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující tak obdrží formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení Objednávky dle čl. 3.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

5.1.4 V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží v nepoškozeném originálním obalu (bylo-li v takovém obalu dodáno) a s kompletními doklady, pokud mu byly se Zbožím předány, na adresu sídla Prodávajícího. Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

5.1.5 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající neodpovídá za jejich ztrátu, zničení či poškození.

5.1.6 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy (zejm. § 1837 Občanského zákoníku) není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména v následujících případech: a) bylo-li Zboží individuálně upraveno podle přání Kupujícího; b) předmětem Kupní smlouvy Zboží, podléhající rychlé zkáze nebo opotřebení; c) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyňal nebo obal poškodil a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit (zejména spodní prádlo); d) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.1.7 V případech, kdy po přijetí odstoupení a vráceného Zboží Prodávající zjistí, že k odstoupení došlo neoprávněně (zejména až po uplynutí lhůty dle čl. 5.1.1 anebo je-li dán některý z případů, v nichž nelze od Kupní smlouvy odstoupit dle čl. 5.1.6), Zboží Kupujícímu vrátí zpět na náklady Kupujícího, přičemž není povinen Kupujícímu vrátit Kupní cenu dle čl. 5.1.9.

5.1.8 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Prodávající výslovně stanoví, že k tomuto účelu v případě oděvů nebo obuvi postačuje krátkodobé vyzkoušení za účelem zjištění odpovídajícího střihu a velikosti způsobem, jakým by jej Kupující vyzkoušel při osobním nákupu v prodejně. K obeznámení s povahou a vlastnostmi Zboží není v případě oděvů nutné jejich aktivní nošení, využití při sportovních aktivitách nebo praní, v případě balených potravin pak není nutné jejich rozbalení nebo jakékoli narušení jejich originálního obalu – v těchto případech ztrácí Kupující možnost odstoupení od smlouvy. V případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození jiného než originálního obalu, v němž byla zásilka se Zbožím Kupujícímu doručena.

5.1.9 Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

5.1.10 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy i pouze v rozsahu některého Zboží, pokud předmětem Kupní smlouvy bylo více různého Zboží (není-li ve vztahu k tomuto Zboží dán některý z důvodů nemožnosti odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 5.1.6). V takovém případě však není Prodávající povinen vrátit Kupujícímu společně s kupní cenou rovněž náklady na dopravu Zboží.

5.1.11 Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v odst. 5.1.9 není povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu dříve, než mu Kupující doručí Zboží ve smyslu odst. 5.1.4, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží již odeslal.

5.1.12 Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva ohledně daného dárku mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 5.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

5.2 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

5.2.1 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

5.2.2 Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším než 14 dnů (vůči sdělenému termínu dodání Zboží dle odst. 4.1.1).

5.2.3 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

5.2.4 V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

  1. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE

6.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží pro Kupující – spotřebitele

6.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě, popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné (zejména co se týče složení, země původu nebo specifických deklarovaných vlastností),

b) je Zboží v množství, míře nebo hmotnosti odpovídající Kupní smlouvě,

c) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a

d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů (zejména co se týče jeho složení, Zboží je v expirační lhůtě apod.).

6.1.2 Prodávající odpovídá za to, že Zboží si zachová své deklarované a Kupujícím oprávněně očekávané vlastnosti po dobu trvání záruční doby, v případě potravin pak po dobu expirační lhůty, pod podmínkou dodržení požadavků na jeho správné užívání a skladování. Záruční doba běží od data uzavření kupní smlouvy. Expirační lhůta u potravin (doplňků stravy) běží od data výroby (je-li na obalu Zboží uvedeno), a skončí nejpozději uvedeným dnem expirace. Zboží, které nemá tyto vlastnosti při převzetí, nebo u něhož dojde ke zhoršení vlastností v průběhu záruční doby nebo expirační lhůty dle tohoto odstavce, je považováno za vadné.

6.1.3 Záruka za jakost je v případě potravinářského zboží poskytována po dobu expirační lhůty. Zjistí-li Kupující, že Zboží vykazuje vadu ve smyslu čl. 6.1.2, je oprávněn uplatnit právo z vady formou reklamace.

6.1.4 V případě jiného než potravinářského zboží s vyznačenou dobou expirace odpovídá Prodávající za vady Zboží (viz odst. 6.1.2.), které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí Kupujícím – spotřebitelem.

6.1.5 Prodávající neodpovídá za vadu Zboží, i když se vyskytne v průběhu trvání záruky (resp. po dobu běhu expirační lhůty):

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána (vady obalu Zboží, končící nebo prošlá expirační lhůta apod.);

b) v případě vady vzniklé nevhodným používáním nebo uskladněním Zboží;

c) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či Prodávajícím, s nimiž byl Kupující seznámen.

6.2 Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

6.2.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

6.2.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které bylo Kupujícímu předáno nebo s nímž byl prokazatelně seznámen; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem, popř. distributorem. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

6.2.3 Je-li na stránkách E-shopu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

6.3 Reklamace

6.3.1 Zjištěné vady je Kupující – spotřebitel povinen reklamovat bez odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však v průběhu trvání záruční doby (resp. do uvedené doby expirace potravinářského zboží). Kupující – podnikatel je povinen vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud nepřizná práva z vadného plnění. V případě, že Prodávající poskytne Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost Zboží, je tento povinen vadu reklamovat nejpozději do konce záruční doby.

6.3.2 Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatnit písemně nebo e-mailem na adrese Prodávajícího uvedené v odst. 1.1.2. Oznámení o uplatnění reklamace musí obsahovat alespoň následující informace: a) identifikaci Kupujícího a jeho adresy včetně telefonického a e-mailového kontaktu, identifikaci Kupní smlouvy a reklamovaného Zboží; b) identifikaci vady, popis jejího zjištění a jejích projevů, popis rozporu s Kupní smlouvou; c) identifikaci požadovaného způsobu odstranění vady ve smyslu odst. 6.4.

6.3.3 Pokud je potřeba Zboží v souvislosti s reklamací zaslat zpět Prodávajícímu, je Kupující povinen ve vlastním zájmu zabalit Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, a označit zásilku příslušnými symboly a viditelně též slovem „REKLAMACE“. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout, že zajistí dopravu reklamovaného Zboží zpět vlastními prostředky (na tento postup však nemá Kupující právní nárok).

6.3.4 V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu ve smyslu čl. 6.6.

6.4 Nároky z vad Zboží

6.4.1 Nároky z vad Zboží uvedené v tomto článku 1.4 se vztahují pouze na Kupujícího – spotřebitele. Nároky Kupujícího – podnikatele z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

6.4.2 Dodání nového Zboží resp. jeho výměna – s ohledem na povahu většiny Zboží nabízeného na E-shopu (jakožto oděvů, jejich doplňků a obuvi) je základním nárokem dodání nového Zboží bez vad (tedy zejména Zboží ve správné velikosti a barvě, Zboží v nepoškozeném hygienickém obalu, dodání Zboží v počtu odpovídajícím Objednávce a Kupní smlouvě), resp. jeho výměna za Zboží bez vad, není-li takové řešení nepřiměřené s ohledem na povahu vady. Nepřiměřeným je takový nárok především tehdy, pokud náklady na zaslání nového Zboží Kupujícímu převyšují samotnou kupní cenu tohoto Zboží, nebo pokud vadné zboží představuje pouze zanedbatelnou část ze Zboží, tvořícího předmět Kupní smlouvy. Týká-li se vada pouze části Zboží dodaného na základě Kupní smlouvy, může Kupující uplatňovat nárok na dodání nového Zboží pouze ohledně této části. Není-li dodání bezvadného Zboží možné, může Kupující od Kupní smlouvy co do příslušné části Zboží odstoupit (odst. 6.4.4).

6.4.3 Bezplatné odstranění vady, oprava, výměna součásti – jde-li o Zboží, u něhož je takový postup možný (především oděvní doplňky), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající a dohodne s Kupujícím. Týká-li se u takového Zboží vada pouze součásti dodaného Zboží, může Kupující požadovat výměnu pouze takové součásti.

6.4.4 Odstoupení od smlouvy – Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy pro vadu Zboží, pokud a) není možné dodání nového Zboží, resp. výměna Zboží vadného za Zboží bez vad (odst. 6.4.2), b) pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo c) pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

6.4.5 Přiměřená sleva – nevyužije-li Kupující některý ze způsobů řešení vady dle odst. 6.4.2 až 6.4.4, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad (zejména je-li tento nárok nepřiměřeným ve smyslu odst. 6.4.2), vyměnit Zboží nebo jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.4.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách E-shopu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

6.5 Vyřízení reklamace Prodávajícím

6.5.1 Poté, co Kupující doručí Prodávajícímu reklamaci, potvrdí Prodávající datum uplatnění reklamace; v zájmu urychlení vyřizování reklamace zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení uplatnění reklamace e-mailem, nebude-li Kupující výslovně požadovat zaslání písemného potvrzení běžnou poštou.

6.5.2 Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší, zejména tehdy, kdy je k vyřízení reklamace nezbytná součinnost výrobce Zboží – v takovém případě se vyřízení vady (záruční oprava) může prodloužit až na 60 dnů. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky a zasláním Reklamačního protokolu dle následujícího odstavce.

6.5.3 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň: a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad); b) důvody reklamace; c) způsob vyřízení reklamace, požadovaný Kupujícím – spotřebitelem; d) výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím; e) zdůvodnění oprávněnosti reklamace a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží nebo poskytnutí přiměřené slevy); f) zdůvodnění případného zamítnutí reklamace.

6.5.4 Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu – spotřebiteli písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení vad. Prodávající se s Kupujícím – spotřebitelem může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího – spotřebitele.

6.6 Náklady na dopravu reklamovaného zboží

6.6.1 V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na náhradu nákladů na dopravu reklamovaného Zboží Prodávajícímu, je-li součástí vyřízení reklamace rovněž vrácení vadného Zboží (tj. všechny nároky dle odst. 6.4.2 až 6.4.4 s výjimkou nároku na přiměřenou slevu z kupní ceny dle odst. 6.4.5). Prodávající Kupujícímu náklady na dopravu uhradí při splnění následujících podmínek: a) Reklamace bude vyhodnocena jako oprávněná – nebude se jednat o případ, kdy je odpovědnost Prodávajícího za vadu vyloučena, b) Kupující podá žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného Zboží, a c) Kupující písemně doloží výši nákladů – doklad o reálném uhrazení nákladů na dopravu. 6.6.2 Prodávající uhradí Kupujícímu pouze poštovné v přiměřené výši vzhledem k povaze reklamovaného Zboží.

  1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1 Odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

7.2 Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

7.3 Prodávající neodpovídá za škodu a jakékoli porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy, pokud byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1 Osobní údaje

8.1.1 Kupující, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že v rámci vyřízení Objednávky a plnění Kupní smlouvy, resp. v rámci vedení Uživatelského účtu, zpracovává Prodávající jeho osobní údaje v postavení správce osobních údajů. Prodávající jakožto správce osobních údajů Kupujících, zpracovává jejich osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).

8.1.2 Informace o zpracování osobních údajů Kupujících ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR a další informace týkající se ochrany soukromí Kupujících poskytuje Prodávající samostatným dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, který je nepřetržitě dostupný na stránkách E-shopu. Tento dokument je dále poskytnut Kupujícím při založení Uživatelského účtu a při odeslání každé Objednávky (není-li Kupující přihlášen k Uživatelskému účtu).

8.2 Zasílání obchodních sdělení

8.2.1 Prodávající je oprávněn zasílat ve formě e-mailu zaslaného na adresu Kupujícího uvedenou v rámci Objednávky obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Zboží na E-shopu, ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 8.2.2 Kupující je oprávněn bezplatně a bez jakýchkoli sankcí odmítnout zasílání obchodních sdělení dle tohoto čl. 8.2 v okamžiku zadání své e-mailové adresy, a posléze způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení.

8.3 Cookies

8.3.1 Prodávající používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek E-shopu Kupujícími i dalšími jejich návštěvníky, přihlašování k uživatelskému účtu Kupujícího, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Kupující přístupem ke stránkám E-shopu uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač, přičemž má kdykoli možnost toto nastavení změnit v příslušné sekci stránek E-shopu. Vypnutí cookies Kupujícím většinou neznemožní užívání stránek E-shopu, ale může způsobit potíže a snížení komfortu užívání stránek E-shopu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Změna Obchodních podmínek

9.1.1 Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Kupní smlouva, uzavřená formou jednorázového nákupu mimo Uživatelský účet, se vždy řídí verzí Obchodních podmínek účinnou k okamžiku odeslání Objednávky, kterou Kupující odsouhlasí v rámci Objednávky.

9.1.2 Kupní smlouvy uzavřené Kupujícím prostřednictvím jeho Uživatelského účtu se řídí zněním Obchodních podmínek účinným k okamžiku vytvoření Uživatelského účtu, které Kupující při vytvoření Uživatelského účtu odsouhlasil. Ve vztahu ke Kupujícím s Uživatelským účtem je Prodávající rovněž oprávněn Obchodní podmínky kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce E-shopu, z důvodu zavedení nových služeb Prodávajícího nebo z jakýchkoli důvodů, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Prodávajícího.

9.1.3 Změnu Obchodních podmínek oznamuje Prodávající Kupujícím formou e-mailu zaslaného na jejich e-mailové adresy registrované v rámci Uživatelského účtu, přičemž toto oznámení obsahuje novou verzi Obchodních podmínek včetně stručného vysvětlení provedených změn, případně jejich zvýraznění oproti původnímu znění Obchodních podmínek. Prodávající odešle Kupujícím oznámení o změnách Obchodních podmínek nejpozději 15 dní před nabytím jejich účinnosti. Oznámení se považuje za doručené Kupujícím nejpozději okamžikem jejich prvního přihlášení k Uživatelskému účtu po odeslání oznámení o změnách.

9.1.4 Změněné Obchodní podmínky nabývají účinnosti datem, uvedeným v oznámení. V případě, že k doručení oznámení o změnách Kupujícímu dojde až po tomto datu (tj. přihlásí-li se Kupující k Uživatelskému účtu až po datu nabytí účinnosti), nabývají změněné Obchodní podmínky vůči tomuto Kupujícímu okamžikem prvního přihlášení.

9.1.5 V případě, že Kupující se změněným zněním Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn zrušit svůj Uživatelský účet do okamžiku nabytí účinnosti změněného znění.

9.2 Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem, a to i v případě, že je Kupující zahraniční osobou, zejména pak Občanským zákoníkem, a předpisy o ochraně spotřebitele.

9.3 Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu nebo které neprovedly registraci Uživatelského účtu a které nejsou Kupujícími dle těchto Obchodních podmínek.

9.4 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.4.1 V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy nebo registrace Uživatelského účtu, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

9.4.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

9.4.3 Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.

9.5 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

9.6 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné dnem: 1.9.2020